Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

KNJIGOVODSKE LISTINE V GOZDARSTVU

DOLOČBE IZ ZAKONA O GOZDOVIH ZA PREVOZNIKE GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV

Zadnja sprememba Zakona o gozdovih konec leta 2016 je v prevoze lesa vnesla nekaj sprememb. Od 1. 1. 2017 mora gozdne lesne sortimente, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti, spremljati KNJIGOVODSKA LISTINA(1).

 

Dosedanji inšpekcijski nadzori inšpektorjev za gozdarstvo so na tem področju pokazali kar nekaj nepravilnosti. V izogib težavam pri nadzoru gozdarska inšpekcija opozarja, da morajo prevozniki preveriti svoje dokumente, ki spremljajo prevoz gozdnih lesnih sortimentov. Vozniki morajo dosledno izpolniti vse rubrike knjigovodske listine in naj vožnje ne pričnejo, če jim pošiljatelj ni izročil knjigovodske listine.

 

Pri tem opozarjamo, da je knjigovodska listina potrebna tudi pri prevozu sekancev, ki so bili izdelani v gozdu, ter da CMR ni knjigovodska listina, čeprav vsebuje veliko enakih podatkov, kot jih zahteva knjigovodska listina.

 

Knjigovodske listine je potrebno hraniti 5 let od datuma opravljenega prevoza.

 

Prevoznik gozdnih lesnih sortimentov mora imeti knjigovodsko listino pri nalaganju in med prevozom pri sebi ali v vozilu. Pooblaščeni uradni osebi za nadzor jo mora na njeno zahtevo izročiti na vpogled.

 

V knjigovodsko listino, ki jo izda pošiljatelj gozdnih lesnih sortimentov (lastnik tovora), se vpišejo:

  • podatki o lastniku dreves, ki mu je bila izdana odločba o poseku (brez vejice povsod)
  • podatki o pošiljatelju gozdnih lesnih sortimentov
  • podatki o prejemniku gozdnih lesnih sortimentov
  • podatki o prevozniku
  • vrsta in registrska številka vozila
  • kraj, datum in ura nakladanja
  • kraj in datum razkladanja
  • vrsta in količina gozdnih lesnih sortimentov
  • zaporedna številka knjigovodske listine
  • podpis pošiljatelja, prevoznika in prejemnika

 
Podatki o pošiljatelju, prejemniku in prevozniku v primeru fizičnih oseb obsegajo osebno ime, naslov in davčno številko, v primeru pravnih oseb pa firmo in sedež firme ali davčno številko.
 
Podatek o lastniku dreves, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi poseka izbranih dreves, je na knjigovodski listini lahko zapisan z identifikacijsko številko. V tem primeru mora pošiljatelj voditi evidenco identifikacijskih številk, ki jo mora na zahtevo pristojnega organa predložiti na vpogled.
 
Knjigovodska listina ni potrebna za gozdne lesne sortimente, pridobljene iz gozdov v lasti fizičnih oseb, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti, če njihova skupna količina ne presega 10 m3, če so namenjeni lastni uporabi in jih prevaža lastnik gozda ali če gre za prevoz v obliki sosedske ali sorodstvene pomoči v skladu s predpisi, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno. V takšnih primerih je potrebno imeti pri nalaganju in med prevozom gozdnih lesnih sortimentov pri sebi ali v vozilu dovoljenje za posek dreves (odločba ali dovoljenje ZGS) v izvirniku ali kopiji. Dokumenti se pooblaščeni uradni osebi za nadzor na njeno zahtevo izročijo na vpogled.
 
Dovoljenje za posek dreves ni potrebno, če so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti gozdni lesni sortimenti premera do največ deset centimetrov na debelejšem koncu (razen za lesne sekance in razcepljen les), če njihova skupna količina ne presega 10 m3 in na vozilo niso hkrati naloženi tudi drugi gozdni lesni sortimenti.
 
Knjigovodska listina ni potrebna za gozdne lesne sortimente, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti in so predmet prodaje ali darila med dvema fizičnima osebama. V tem primeru prevoz gozdnih lesnih sortimentov spremlja izjava ali druga listina, v kateri so  navedeni vrsta in količina gozdnih lesnih sortimentov, kraj in datum, pošiljatelj, prevoznik in prejemnik gozdnih lesnih sortimentov. Izjavo ali drugo listino pošiljatelj in prejemnik hranita pet let od datuma opravljenega prevoza gozdnih lesnih sortimentov in jo morata podpisati pošiljatelj in prejemnik.
 
Nadzor: Nadzor nad prevozom lesa izvaja tako gozdarska inšpekcija, finančna uprava in policija. Zagrožene kazni za vožnjo gozdnih lesnih sortimentov brez knjigovodske listine ali z nepravilno oziroma nepopolno izpolnjenimi dokumenti so visoke (od 2.500 do 50.000 eurov). Če listine ni ali je nepopolna, inšpektor prepove vožnjo in motorno vozilo izloči iz prometa do predložitve knjigovodske listine ter odredi, da v roku 2 ur (48 ur v primeru sanitarne sečnje) prevoznik knjigovodsko listino naknadno predloži.
Če prevoznik ne dostavi knjigovodske listne, pomeni, da ni izkazal lastništva gozdnih lesnih sortimentov in je les nezakonitega izvora. Taki gozdni lesni sortimenti se zasežejo.
 
 
                                                                                                          Gozdarska inšpekcija

 

(1)

Definiciji knjigovodske listine in gozdnih lesnih sortimentov po Zakonu o gozdovih:

Knjigovodska listina je definirana kot listina, kot jo določajo Slovenski računovodski standardi v povezavi s Pravili skrbnega računovodenja in izpolnjuje pogoje iz tega zakona.

Gozdni lesni sortimenti so posekan les gozdnih drevesnih vrst, in sicer s skorjo ali brez nje, in obsegajo: les v okrogli obliki, razcepljen ali v drugi obliki (veje, korenine, panji in tvorbe), ter lesne sekance iz lesa, pridobljenega neposredno v gozdu.