Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

 

2.a Podatki o organizaciji organa

 

Kratek opis delovnega področja organa:

 

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij kmetijstva, razvoja podeželja, ukrepov kmetijske politike, zootehnike, mineralnih gnojil, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, na področju gensko spremenjenih organizmov, na področju soobstoja gensko spremenjenih kmetijskih rastlin, gozdarstva, lovstva in ribištva, dobre kmetijske prakse, maloprodaje organskih gnojil in sredstev za izboljšanje tal in njihove uporabe na obdelovalnih ter pašnih površinah; lahko opravlja tudi kontrolo v postopkih izvajanja ukrepov iz pristojnosti Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

 

Inšpektorat opravlja inšpekcijsko nadzorstvo tudi na drugih področjih, če je tako določeno z zakonom ali drugimi predpisi.

 

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacijjavnega značaja

 

Uradne osebe:

Oseba:

Naslov:

Kontaktni podatki:

 

 

mag. Saša Dragar Milanovič, glavna inšpektorica

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 434 5702, (01) 434 5700

telefaks: (01) 434 5717

e-pošta: irskglr.mkgp(at)gov.si

  

Oseba:

 

Naslov:

Kontaktni podatki:

 

 

Matjaž Kočar, namestnik glavne inšpektorice, za področje pravnih, kadrovskih in finančnih zadev

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 420 4404, (01) 434 5700

telefaks: (01) 434 5717

e-pošta: irskglr.mkgp(at)gov.si

  

Oseba:

Naslov:

Kontaktni podatki:

 

 

mag. Andreja But, direktorica kmetijske inšpekcije

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 434 5721, (01) 434 5700

telefaks: (01) 434 5717

e-pošta: irskglr.mkgp(at)gov.si

 

  

Oseba:

Naslov:

Kontaktni podatki:

 

 

Andrej Drašler, direktor gozdarske inšpekcije
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 434 5720, (01) 434 5700

telefaks: (01) 434 5717

e-pošta: irskglr.mkgp(at)gov.si

  

Oseba:

Naslov:

Kontaktni podatki:

 

 

Igor Simšič, direktor lovske in ribiške inšpekcije

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 434 5710, (01) 434 5700

telefaks: (01) 434 5717

e-pošta: irskglr.mkgp(at)gov.si

  

Oseba:

Naslov:

Kontaktni podatki:

 

 

Tatjana Močan, vodja vinarske inšpekcije po pooblastilu

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 434 5718, (01) 434 5700

telefaks: (01) 434 5717

e-pošta: irskglr.mkgp(at)gov.si

  
 

 

Zahteva za dostop do informacije javnega značaja (obrazec)

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa

 

Državni predpisi:

Predpisi EU:

 

 

2.d Seznam predlogov predpisov

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje ni predlagatelj predpisov. Predlogi predpisov v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo in okolje so dostopni tukaj.

 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Sprejeti strateški in programski dokumenti:

 

Predlagani strateški in programski dokumenti: /

 

2.f Seznam upravnih, zakonodajnih in drugih postopkov 

 

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo vodi inšpekcijske upravne in prekrškovne postopke na delovnih področjih inšpektorata.

   

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ne vodi nobenih uradnih evidenc.

 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Seznam zbirk:

 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 

Seznam vsebinskih sklopov: /