Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DEJAVNOSTI GOZDARSKE INŠPEKCIJE

Gozdarska inšpekcija nadzira izvajanje zakonski določb preko desetih materialnih predpisov, ki se kakor koli dotikajo gozda oz. gozdnega prostora. Težišče dejavnosti gozdarske inšpekcije sloni na:

 • nadziranju vseh del v gozdovih in dokumentacije za ta dela;
 • nadziranju aktivnosti izvajalcev del, lastnikov gozdov in drugih uporabnikov gozda in gozdnega prostora;
 • nadzoru in spremljanju ukrepov za varstvo gozdov;
 • nadziranju sledljivosti gozdno lesnih sortimentov;
 • preverjanju izpolnjevanja minimalnih pogojev izvajalcev del v gozdovih;
 • spremljanju uresničevanja splošnih delov gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov, ki jih pripravlja Zavod za gozdove Slovenije;
 • ukrepanju v primerih dejanj, ki niso zakonita ali so v nasprotju s podzakonskimi predpisi.

Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ima gozdarski inšpektor po »Zakonu o inšpekcijskem nadzoru« in po »Zakonu o prekrških« v primeru kršitev predpisov pravico in dolžnost:

 • odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga določi;
 • izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških;
 • podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov;
 • odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom.