Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DEJAVNOST KMETIJSKE INŠPEKCIJE

Dejavnosti kmetijske inšpekcije so usmerjene v nadzore različnih zahtev zakonov na področju kmetijstva.

 

Nadzor izvajanja Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB2, Uradni list RS, št. 71/2011, 58/2012):

 

 • da se kmetijskih zemljišč ne onesnažuje in se zagotavlja njihova trajna rodovitnost;
 • ali se kmetijska zemljišča obdelujejo v skladu s predpisi in se ne zaraščajo;
 • ali poteka promet s kmetijskimi zemljišči v skladu s predpisi;
 • ali se uporabljajo kmetijska zemljišča v skladu z njihovim namenom;
 • ali se melioracijski sistemi ustrezno vzdržujejo;
 • ali se skupni pašniki redno vzdržujejo v skladu s pašnim redom;
 • ali se zagotavlja ustrezno ravnanje s plodno zemljo;

 

Nadzor izvajanja Zakon o mineralnih gnojilih (ZMinG-1, Uradni list RS, št. 29/2006):

 

 • ali so mineralna gnojila v prometu ustrezno označena;
 • ali kakovost ustreza označeni oziroma predpisani kakovosti.
 • Ali ima gnojilo ustrezno oznako »GNOJILO ES« v skladu z Uredbo Komisije ES
 • Ali proizvajalec in uvoznik mineralnih gnojil iz amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo obvešča in vodi evidenco o prodaji in uvozu teh gnojil;

   

Nadzor izvajanja Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/2002, ZdZPKG št. 45/2004):

 

 • nadzor nad označenostjo domačih živali;
 • nadzor rejskih ciljev, programov in organizacij s področja govedoreje, prašičereje, ovčereje, konjereje in čebelarstva;
 • ali se izdajajo potrdila o osemenitvi in pripustu;
 • ali plemenske živali, ki se dajejo v promet, izpolnjujejo predpisane pogoje;
 • ali objekti za rejo domačih živali izpolnjujejo predpisane pogoje

  

Nadzor izvajanja Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008):

 

 • nadzor nad uradnimi zbirkami podatkov in registri;
 • nadzor določenih predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev pri kmetovanju (navzkrižna skladnost);
 • nadzor nezakonite pridobitve ali nenamenske porabe sredstev na področju ukrepov kmetijsko tržno cenovne politike, ukrepov razvoja podeželja, državnih pomoči in pospeševanja prodaje;
 • nadzor nad opravljanjem dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
 • nadzor nad mikrobiološko ustreznostjo ostankov pesticidov in onesnaževal v primarni pridelavi rastlinskega izvora;
 • nadzor organizacij za kontrolo in certificiranje ter nosilcev dejavnosti s hrano pri ekološki in integrirani pridelavi;
 • nadzor nad pravilnostjo podatkov kmetijskih gospodarstev pri sklenitvi zavarovalnih poslov za zavarovanja kmetijske proizvodnje pred nekaterimi naravnimi nesrečami;

  

Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (ZSGSROKR, Uradni list RS, št. 41/2009):

 

 • ali se gensko spremenjene rastline gojijo v skladu s pogoji ki jih določa zakon (varovani pasovi, plačilo prispevka);
 • ali je pridelava GSR na dovoljenih območjih;
 • vzorčenje rastlin na prisotnost GSO;
 • ali so pridelovalci GSR vpisani v register;
 • ali gre v primeru kontaminacije konvencionalno ali ekološko pridelanih rastlin z GSR; za namerno ali nenamerno sproščanje GSO v okolje;

  

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/2006, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012):

 

 • ali se spoštujejo omejitve rabe živinskih gnojil v času prepovedi in na ogroženih območjih;
 • ali se na kmetijskem gospodarstvu izvaja dobra kmetijska praksa pri gnojenju;
 • ali skladiščni prostori za živinska gnojila ustrezajo predpisanim standardom glede velikosti in izgradnje - vodotesnosti;
 • ali se izvaja vožnja z vozili v naravnem okolju – kmetijsko zemljišče;

 

Zakon o vodah (ZV-1A, Uradni list RS, št. 67/2002, 57/2008, 57/2012):

 • nadzor prepovedi rabe pesticidov in gnojil v priobalnem pasu voda 1. in drugega reda (zaščitni pet in petnajst metrski pas);
 • izdaja vodnega soglasja za javne namakalne sisteme;

   

Uredbe o vodovarstvenih območjih za vodna telesa vodonosnikov v Republiki Sloveniji, sprejete na podlagi zakona o vodah:

 • Nadzor prepovedi rabe FFS in gnojil na  najožjih vodovarstvenih območjih VVO 1, velja za devet Vladnih uredb;
 • Nadzor omejitve rabe FFS in gnojil na kmetijskih zemljiščih, ki se nahajajo na širših vodovarstvenih območjih VVO 2

  

Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/2009, 5/2013):

 • ali se spoštujejo omejitve glede rabe živinskih gnojil na vodovarstvenih območjih, v 100 metrskem pasu od objekta za zajem pitne vode, zamrznjenih in nagnjenih tleh, prekritih s snežno odejo, poplavljenih tleh,  v bližini vodotokov,  na zemljiščih v zaraščanju, na nerodovitnih in vodnih zemljiščih ter v času splošne prepovedi od 15. novembra do 15. februarja na golih tleh;
 • v nadzor sodi tudi pravilna raba digestata ali bioplinske gnojevke iz bioplinarn na kmetijskih zemljiščih, pri čemer se nadzira tudi 21. dnevni rok prepovedi paše na teh zemljiščih;
 • ali ima kmetijsko gospodarstvo izdelan načrt razvoza živinskih gnojil ali oddaje drugemu uporabniku glede na obremenitev živali na enoto kmetijskih zemljišč v uporabi;
 • ali kmetijska gospodarstva imajo urejene skladiščne prostore za živinska gnojila v skladu z uredbo.