Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DEJAVNOST VI

Vinarska inšpekcija opravlja nadzor izvajanja vinarske zakonodaje na celotni poti vina od vinograda do kozarca (brez poseganja na področje varne hrane) in sicer po naslednjih vsebinah nadzora:

 

 • register pridelovalcev grozdja in vina
 • pridelovalna območja in trsni izbor
 • tehnološka zrelost in kakovost grozdja
 • pridelava in predelava grozdja
 • pridelava mošta, vina in drugih proizvodov
 • enološki postopki in enološka sredstva
 • promet z grozdjem, moštom, vinom in drugimi proizvodi
 • kakovost mošta, vina in drugih proizvodov v prometu
 • označevanje mošta, vina in drugih proizvodov
 • nadzor izvajanja dela pooblaščenih organizacij za oceno vina

Če vinarski inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi kršitev zakona ali drugega predpisa oziroma drugega akta, katerega izvrševanje nadzoruje, ima po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru /ZIN/ (Ur.l. RS, št. 56/2002, 26/2007) pravico in dolžnost:

 

 

 • odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
 • izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških,
 • naznaniti kaznivo dejanje ali podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
 • odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom.

 

 

Po Zakonu o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) /ZP-1-UPB4/ (Ur.l. RS, št. 3/2007), so inšpekcijske službe prekrškovni organi, ki o prekrških odločajo v t.i. hitrem postopku. Inšpektor o storitvi prekrška in o sankciji (globa, opomin) odloči z odločbo v prekrškovnem postopku. Če prekršek ugotovi na kraju samem, izda kršitelju plačilni nalog. V primeru, da je storjeni prekršek neznatnega pomena in če inšpektor oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep, namesto izreka sankcije, kršitelja opozo