Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

LOVSKA IN RIBIŠKA INŠPEKCIJA

Predpisi, ki opredeljujejo področje dela Lovske in ribiške inšpekcije

 

Povezava na spletno stran matičnega ministrstva - MKGP:

 

Zakonodaja po vsebinskih področjih, ki jih pokriva LRI: 

 

PODROČJE LOVSTVA

 

KROVNI ZAKON:

 • Zakon o divjadi in lovstvu /ZDLov-1/(Ur.l. RS, št. 16/2004, 120/2006 Odl.US: U-I-98/04, 17/2008)

 

PODZAKONSKI AKTI:

 • Uredba o določitvi divjadi in lovnih dob (Ur.l. RS, št. 101/2004) , Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob (Ur.l.RS, št. 81/2014)
 • Odlok o lovsko upravljavskih območijh v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur.l. RS, št.110/2004)
 • Uredba o ustanovitvi lovišča s posebnim namenom Brdo pri Kranju (Ur.l. RS, št. 114/2004)
 • Uredba o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 117/2004), Uredba o dopolnitvah Uredbe o ustanovitvi lovišč s posebnim namenomv Republiki Sloveniji (Ur.i. RS, št. 38/2014)
 • Odlok o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur.l. RS, št. 128/2004) Odlok o spremembah Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur.l. RS, št. 38/2014)
 • Pravilnik o vsebini in načinu vodenja katastra lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom(Ur.l. RS, št. 8/2005)
 • Pravilnik o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja ranjene ali obstreljene živali ter višini škode na divjadi, ki je povzročena s protipravnim lovom (Ur.l. RS, št. 73/2005)
 • Pravilnik o merilih za finančno ovrednotenje določenih nalog lovskih organizacij (Ur.l. RS, št. 73/2005)
 • Pravilnik o lovski izkaznici (Ur.l. RS, št. 4/2012)
 • Pravilnik o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju (Ur.l. RS, št. 120/2005)
 • Pravilnik o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka (Ur.l. RS, št. 120/2005, 79/2006, 17/2011)
 • Pravilnik o pogojih za opravljanje lovskega izpita in obliki dokazila o opravljenem lovskem izpitu (Ur.l. RS, št. 3/2006, 37/2007)
 • Pravilnik o območnih združenjih upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom (Ur.l. RS, št. 62/2006)
 • Pravilnik o uporabi lovskih psov v loviščih (Ur.l. RS,št. 98/2002)
 • Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ur.l. RS, št. 91/2010)
 • Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur.l. RS, št. 100/2008
 • Odlok o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij (2011–2020), (Ur.l. RS, št. 87/2012)
 • Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito posameznih ne lovnih površin pred škodo od divjadi. (Ur.l. RS, št. 3/2013)

 

KROVNI ZAKON:

 •  Zakon o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo) /ZZZiv-UPB3 / (Ur.l. RS, št. 38/2013)

PODZAKONSKI AKTI:

 • Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur.l. RS, št. 45/2000, 78/2004)
 • Pravilnik o pogojih in načinu prevoza živali (Ur.l. RS, št. 86/2000, 108/2000, 64/2001, 16/2002, 3/2003, 67/2005)
 • Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu (Ur.l. RS, št. 90/2001)
 • Pravilnik o zaščiti živali pri zakolu (Ur.l. RS, št. 33/2005, 5/2006)

 

KROVNI ZAKON:

 • Zakon o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo) /ZON-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 96/2004-UPB2, 61/2006-ZDru-1, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/2007 Odl.US: U-I-76/07-9, 32/2008 Odl.US: U-I-386/06-32)

PODZAKONSKI AKTI:

 •  Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst (Ur.l. RS, št. 98/2002, 46/2004, 39/2008)
 • Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007, 59/2011)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS št. 36/2009, 15/2014)
 • Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave (Ur.l. RS, št. 87/2005, 17/2006, 21/2007, 23/2008, 32/2008 Odl.US: U-I-386/06-32)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov rjavi medved (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) (Uradni luist RS št. 104/2013, 71/2014)
 • Pravilnik o označevanju živali prosto živečih vrst v ujetništvu (Ur.l. RS, št. 58/2004) 

 

 
PODROČJE SLADKOVODNEGA RIBIŠTVA

 

KROVNI ZAKON:

 •  Zakon o sladkovodnem ribištvu /ZSRib/(Ur.l. RS, št. 61/2006) 

PODZAKONSKI AKTI:

 • Uredba o koncesijah za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/07)
 • Uredba o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/07)
 • Uredba o določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih (Uradni list RS, št. 52/07)
 • Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah (Uradni list RS, št. 46/07)
 • Sklep o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije (Uradni list RS, št. 31/01, 60/01, 4/05)
 • Pravilnik o načrtovanju in poročanju v ribištvu (Uradni list RS, št. 18/08)
 • Pravilnik o ribiškem katastru in evidencah v ribištvu (Uradni list RS, št. 18/08)
 • Pravilnik o komercialnih ribnikih (Uradni list RS, št. 113/07)
 • Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca (Uradni list RS, št. 99/07)
 • Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega čuvaja (Uradni list RS, št. 99/07)
 • Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova (Uradni list RS, št. 99/07)
 • Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega gospodarja (Uradni list RS, št. 99/07)
 • Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/07)
 • Pravilnik o pogojih in načinu smukanja prostoživečih domorodnih ribjih vrst (Uradni list RS, št. 63/2008)
 • Pravilnik o obliki in vsebini značke in izkaznice ribiškega čuvaja ter poročanju in vodenju evidenc o opravljanju ribiškočuvajske službe (Uradni list RS, št. 85/08)
 • Uredba o pravilih ravnanja v zvezi z ukrepanjem ob poginih rib (Uradni list RS št. 91/2009)
 • Pravilnik o podrobnejših pogojih za pridobitev dovoljenja za gojitev rib za poribljavanje (Uradni list RS, št. 61/2010)

 


PODROČJE MORSKEGA RIBIŠTVA

 

KROVNI ZAKON:

 •  Zakon o morskem ribištvu /ZMR-2/ (Ur.l. RS, št. 115/2006)

PODZAKONSKI AKTI:

 • Uredba o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredbe (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike (Ur.l. RS, št. 20/2014)
 • Uredba o določitvi prekrškov za kršitve določb Uredb Skupnosti s področja skupne ribiške politike (Ur.l. RS, št. 141/2006, 9/2009, 20/2014)
 • Uredba o krajinskem parku Strunjan (Ur.list RS 107/2004)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Strunjan (Ur.l. RS, št. 83/2006)
 • Uredba o določitvi območja ribolovnega morja Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 2/2006)
 • Pravilnik o prostočasnem ribolovu na morju (Ur.list RS 64/2008)
 • Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Ur.list RS 54/2008)
 • Pravilnik o trgovskih imenih rib (Ur.list RS 46/2005)
 • Odlok o morskem ribištvu (Uradne objave PN 42/87)
 • Pravilnik o podrobnem označevanju ribolovnih orodij in zagotavljanju trajnostne rabe rib (Ur.list RS 87/2008 in 11/10)
 • Uredba o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (Uradni list RS, št. 77/12)
 • Uredba Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike
 • Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94
 • Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike in Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009)
 • Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in Uredba Komisije (ES) št. 2065/2001 z dne 22. oktobra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 o obveščanju potrošnikov o ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva
 • Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št.
  2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2005 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999, Uredba Komisije (ES) št.. 1010/2009 z dne 22. oktobra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 in Uredba Komisije (ES) št. 86/2010 z dne 29. januarja 2010 o spremembi. Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1005/2008